Nazwa pełna

GMW HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000725647

NIP

5512634704

REGON

369879006

Data rejestracji

3 kwietnia 2018 r.

Data ostatniej zmiany

2 października 2019 r.

Adres siedziby

Chopina 10, 34-100 Wadowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

975 mln zł

Kapitał wpłacony

975 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

2.7 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie lub też członek zarządu wraz z prokurentem. Społkę reprezentować mogą również prokurenci w ramach udzielonej im prokury.

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
  • PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY RÓWNIEŻ DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

  • PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY RÓWNIEŻ DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

  • PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY RÓWNIEŻ DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018