Nazwa pełna

PLUM RESEARCH SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000696107

NIP

8522635486

REGON

368337065

Adres siedziby

Al. Piastów 22, 71-064 Szczecin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

25 września 2017 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

174,9 tys. zł

Kapitał wpłacony

174,9 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego: (i) gdy nie zostanie powołany członek zarządu ds. Finansowych - spółka będzie reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie (ii) gdy zostanie powołany członek zarządu ds. Finansowych - spółka będzie reprezentowana przez co najmniej dwóch członków zarządu, w tym członka zarządu ds. Finansowych, działających łącznie bądź prokurenta i członka zarządu ds. Finansowych działających łącznie; (iii) gdy zostanie powołany prokurent - prokurent będzie uprawniony do reprezentowania spółki wyłącznie z innym członkiem zarządu, zaś w przypadku powołania członka zarządu ds. Finansowych - łącznie razem z członkiem zarządu ds. Finansowych. W przypadku zarządu jednoosobowego, spółka będzie reprezentowana przez jedynego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

9,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017