Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 27, obowiązujące od 20 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

PKO TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000551487

NIP

5272734144

REGON

361272718

Data rejestracji

13 kwietnia 2015 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Chłodna 52, 00-872 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

25 mln zł

Kapitał wpłacony

25 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Działalność związana z zarządzaniem funduszami

  • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: -dwaj członkowie zarządu łącznie, -jeden członek zarządu łącznie z prokurentem; Lub -dwaj prokurenci działający łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015