Nazwa pełna

FUNDACJA KULT KULTURY

KRS

0000534005

NIP

8792676561

REGON

360246021

Adres siedziby

Świerkowa 11, Zławieś Mała, 87-134 Zławieś Wielka, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

28 listopada 2014 r.

Wielkość organizacji

NGO

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do reprezentowania fundacji oraz zawierania umów udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych do 50. 000 zł upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie. 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50. 000 zł wymagane są podpisy prezesa i jednego członka zarządu

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Cele fundacji zawierają się w szeroko pojętej działalności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej i realizują sie w zakresie: a. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, b. Pobudzania społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym, c. Edukacji kulturalnej, artystycznej, społecznej i ekologicznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, d. Ochrony i promocji zdrowia, e. Dzialalności na rzecz osób niepełnosprawnych, f. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, g. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, h. Działalności wspomagajacej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego, i. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, j. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, k. Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, l. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, m. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, n. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych, o. Działalności charytatywnej, p. Działającej propagującej zdrowy i aktywny styl życia, wolny od uzależnień, q. Promocji i organizacji wolontariatu.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.KULTKULTURY.PL

Adres e-mail

FUNDACJA@KULTKULTURY.PL

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014