Nazwa pełna

OXYLION SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000521645

NIP

7822546125

REGON

302032070

Data rejestracji

1 września 2014 r.

Data ostatniej zmiany

17 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.3 mln zł

Kapitał wpłacony

1.3 mln 

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Telekomunikacja

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych I muzycznych

  • Nadawanie programów ogólnodostępnych I abonamentowych

  • Telekomunikacja

  • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

  • Działalność usługowa w zakresie informacji

  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

  • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, do reprezentowania spółki oraz składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie członek zarządu pełniący funkcję prezesa zarządu. Każdy z pozostałych członków zarządu uprawniony jest do reprezentowania spółki oraz składania oświadczeń w imieniu spółki wspólnie z innym członkiem zarządu lub z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014