Nazwa pełna

W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000500269

NIP

9452178161

REGON

123054986

Adres siedziby

Pilotów 10, 31-462 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

28 lutego 2014 r.

Kapitał zakładowy

200 mln zł

Kapitał wpłacony

200 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka reprezentowana jest: -w przypadku zarządu jednoosobowego - przez każdego członka zarządu samodzielnie -w przypadku zarządu dwu lub wieloosobowego przez dwóch członków zarządu łącznie lub przez członka zarządu działającego łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

2,1 mln zł

2020 r.

4,1 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.WKRUK.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014