Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 9 października 2019 r.

Nazwa pełna

UNLIMITED INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000440036

NIP

1132860349

REGON

146391042

Data rejestracji

13 listopada 2012 r.

Adres siedziby

Zwycięzców 28 / 19, 03-938 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał docelowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Badanie rynku i opinii publicznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013