Nazwa pełna

ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000421310

NIP

5170359458

REGON

180853177

Data rejestracji

21 maja 2012 r.

Data ostatniej zmiany

17 października 2019 r.

Adres siedziby

Podolska 21, 81-321 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

120 mln zł

Kapitał wpłacony

120 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Pozostałe drukowanie

  • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

  • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

  • Introligatorstwo I podobne usługi

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki uprawnieni są: a) prezes zarządu działający łacnie z wiceprezesem lub członkiem zarządu b) wiceprezes zarządu działający łącznie z innym wiceprezesem lub członkiem zarządu c) prezes zarządu lub wiceprezes zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012