Nazwa pełna

ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000421310

NIP

5170359458

REGON

180853177

Data rejestracji

21 maja 2012 r.

Adres siedziby

Podolska 21, 81-321 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

120 mln zł

Kapitał wpłacony

120 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Pozostałe drukowanie

  • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

  • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

  • Introligatorstwo I podobne usługi

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki uprawnieni są: a) prezes zarządu działający łacnie z wiceprezesem lub członkiem zarządu b) wiceprezes zarządu działający łącznie z innym wiceprezesem lub członkiem zarządu c) prezes zarządu lub wiceprezes zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012