Nazwa pełna

FUNDACJA "SPORT NA ZDROWIE"

KRS

0000396843

NIP

9581657314

REGON

221535247

Adres siedziby

Bitwy Pod Płowcami 67, 81-731 Sopot, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

23 września 2011 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie

Cel działania

1. Wspieranie, rozwój i promocja Polskiego sportu młodzieżowego i seniorskiego; 2. Wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży 3. Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym. 4. Promocja i wspieranie działalności klubów sportowych w zakresie szkolenia młodych zawodników i rozwoju infrastruktury sportowej, rozwój i budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży oraz bazy rekreacyjno - sportowej. 5. Udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym. 6. Udzielanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób. 7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji, turystyki zdrowotnej, turystyki medycznej, z wykorzystaniem lokalnych zasobów naturalnych. 8. Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia. 9. Wprowadzanie nowoczesnych metod terapii, rehabilitacji i edukacji dla dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz z chorobami cywilizacyjnymi. 10. Integrowanie środowiska dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz z chorobami cywilizacyjnymi. 11. Zbieranie środków finansowych na utworzenie pierwszego w Polsce ośrodka terapii, edukacji i aktywizacji sportowej osób, w tym w szczególności dzieci i młodzieży z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz z chorobami cywilizacyjnymi... Ciąg dalszy zgodnie z treścią par. 6 statutu.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

7,4 mln zł

2020 r.

103,3 tys. zł

2017 r.

26,2 tys. zł

2015 r.

16,5 tys. zł

2014 r.

15 tys. zł

2014
2015
2017
2020
2021
15 tys. zł 16,5 tys. zł 26,2 tys. zł 103,3 tys. zł 7,4 mln zł
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013