Poprzednio

COFELY EC SERWIS

Nazwa pełna

ENGIE EC SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000346744

NIP

8393116292

REGON

220939385

Adres siedziby

Orląt Lwowskich 6, 76-200 Słupsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 stycznia 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu albo członek zarządu wraz z prokurentem lub prokurent w zakresie objętym prokurą.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • W PRZYPADKU ENGIE EC SERWIS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU (SPÓŁKA) NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 2 UST. 2 PKT. 1) LIT. A) TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA 01.03.2018R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA). NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ART. 2 UST. 2 PKT. 1) LIT. A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010