Nazwa pełna

SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY - MŁODZI ŚWIATU ODDZIAŁ W POZNANIU

KRS

0000318637

NIP

9721192595

REGON

301023123

Adres siedziby

Pszczelna 20, 61-658 Poznań, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

4 grudnia 2008 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Oddziału Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu oddziału uprawnionych jest dwóch członków zarządu oddziału działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Cel działania

Celem oddziału jest organizowanie i niesienie pomocy osobom potrzebującym w kraju i za granicą, a w szczególności: 1) krzewienie wiedzy o działalności misyjnej oraz niesienie pomocy materialnej, personalnej i duchowej placówkom misyjnym poza granicami rp, 2) działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego poprzez zrzeszanie ludzi dobrej woli, 3) działalność charytatywna, 4) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych, 5) nauka, oświata, edukacja i wychowanie, 6) ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 7) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 8) upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 9) działanie na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, 10) promocja i organizacja wolontariatu.

Komisja Rewizyjna Oddziału Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

4,8 tys. zł

2017 r.

8,8 tys. zł

2010 r.

10,1 tys. zł

2010
2017
2020
10,1 tys. zł 8,8 tys. zł 4,8 tys. zł