Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO

Nazwa pełna

PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

KRS

0000029545

NIP

7560003397

REGON

000319428

Adres siedziby

Dworcowa 25, 47-100 Strzelce Opolskie, Polska

Forma prawna

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

Data rejestracji

20 lipca 2001 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Dyrektor Organ reprezentacji
Pełnomocnicy
  • Od 23 sierpnia 2022 r.

    Działając na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. O przedsiębiorstwach państwowych (t. J. Dz. U. Z 2021 r. , poz. 1317) dyrektor ppo przedsiębiorstwa państwowego w strzelcach opolskich ustanawia pełnomocnikiem ww. Przedsiębiorstwa panią annę skawińską — główną księgową. Pełnomocnictwo obejmuje prawo do: 1. Samodzielnego dokonywania sądowych i pozasądowych czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa, w tym czynności obejmujących rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań - z wyłączeniem jednakże spraw pracowniczych - jeżeli czynności prawne dokonywane przez pełnomocnika obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość nie przekracza 5. 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) lub czynności te mogą spowodować 5,000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); 2. Dokonywania łącznie z dyrektorem przedsiębiorstwa lub łącznie z drugim pełnomocnikiem przedsiębiorstwa sądowych i pozasądowych czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa, w tym czynności obejmujących rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań - jeżeli czynności prawne dokonywane przez pełnomocnika obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość przekracza 5. 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania przedsiębiorstwa do świadczenia o wartości powyżej 5. 000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych). Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 1 lipca 2022 r. Do odwołania.

  • Od 13 grudnia 2022 r.

    Działając na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. O przedsiębiorstwach państwowych (tj. Dz. U. Z 2021 r. , poz. 1317) dyrektor ppo przedsiębiorstwa państwowego w strzelcach opolskich ustanawia pełnomocnikiem ww. Przedsiębiorstwa panią małgorzatę smuda – zastępcę głównej księgowej. Na podstawie niniejszego pełnomocnictwa: 1. W przypadku łącznej nieobecności dyrektora przedsiębiorstwa i głównej księgowej – pełnomocnik uprawniony jest do samodzielnego dokonywania sądowych i pozasądowych czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa, w tym czynności obejmujących rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań – z wyłączeniem jednakże spraw pracowniczych – jeżeli czynności prawne dokonywane przez pełnomocnika obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość nie przekracza 5. 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania przedsiębiorstwa do świadczenia o wartości nie wyższej niż 5. 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); 2. Pełnomocnik uprawniony jest do dokonywania łącznie: - z dyrektorem przedsiębiorstwa w przypadku nieobecności głównej księgowej, - z główną księgową w przypadku nieobecności dyrektora przedsiębiorstwa, sądowych i pozasądowych czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa, w tym czynności obejmujących rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań – jeżeli czynności prawne dokonywane przez pełnomocnika obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość przekracza 5. 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania przedsiębiorstwa do świadczenia o wartości powyżej 5. 000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych). Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 13. 03. 2024 r. Do odwołania, oraz uchyla poprzednie udzielone pełnomocnictwo z dnia 21. 07. 2023 r. , podlegające ujawnieniu w krajowym rejestrze sądowym

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ założycielski

organ_zalozycielski

Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

931 tys. zł

2023 r.

3 mln zł

2022 r.

3,1 mln zł

2021 r.

2,6 mln zł

2020 r.

2,4 mln zł

2019 r.

2,5 mln zł

2018 r.

8 mln zł

2017 r.

1,9 mln zł

2016 r.

1,7 mln zł

2015 r.

2,7 mln zł

2014 r.

4,4 mln zł

2013 r.

1,1 mln zł

2012 r.

2,6 mln zł

2004 r.

12 tys. zł

2004
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
12 tys. zł 2,6 mln zł 1,1 mln zł 4,4 mln zł 2,7 mln zł 1,7 mln zł 1,9 mln zł 8 mln zł 2,5 mln zł 2,4 mln zł 2,6 mln zł 3,1 mln zł 3 mln zł 931 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.PPO.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR PRZEDSIĘBIORSTW PA ŃSTWOWYCH NSPP 204 CENTR.120 SĄD REJONOWY W OPOLU,WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016