Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO

Nazwa pełna

PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

KRS

0000029545

NIP

7560003397

REGON

000319428

Adres siedziby

Dworcowa 25, 47-100 Strzelce Opolskie, Polska

Forma prawna

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

Data rejestracji

20 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Dyrektor Organ reprezentacji
Pełnomocnicy
 • Od 23 sierpnia 2022 r.

  Działając na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. O przedsiębiorstwach państwowych (t. J. Dz. U. Z 2021 r. , poz. 1317) dyrektor ppo przedsiębiorstwa państwowego w strzelcach opolskich ustanawia pełnomocnikiem ww. Przedsiębiorstwa panią annę skawińską — główną księgową. Pełnomocnictwo obejmuje prawo do: 1. Samodzielnego dokonywania sądowych i pozasądowych czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa, w tym czynności obejmujących rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań - z wyłączeniem jednakże spraw pracowniczych - jeżeli czynności prawne dokonywane przez pełnomocnika obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość nie przekracza 5. 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) lub czynności te mogą spowodować 5,000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); 2. Dokonywania łącznie z dyrektorem przedsiębiorstwa lub łącznie z drugim pełnomocnikiem przedsiębiorstwa sądowych i pozasądowych czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa, w tym czynności obejmujących rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań - jeżeli czynności prawne dokonywane przez pełnomocnika obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość przekracza 5. 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania przedsiębiorstwa do świadczenia o wartości powyżej 5. 000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych). Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 1 lipca 2022 r. Do odwołania.

 • Od 13 grudnia 2022 r.

  Działając na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. O przedsiębiorstwach państwowych (tj. Dz. U. Z 2021 r. , poz. 1317) dyrektor ppo przedsiębiorstwa państwowego w strzelcach opolskich ustanawia pełnomocnikiem ww. Przedsiębiorstwa panią małgorzatę smuda – zastępcę głównej księgowej. Na podstawie niniejszego pełnomocnictwa: 1. W przypadku łącznej nieobecności dyrektora przedsiębiorstwa i głównej księgowej – pełnomocnik uprawniony jest do samodzielnego dokonywania sądowych i pozasądowych czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa, w tym czynności obejmujących rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań – z wyłączeniem jednakże spraw pracowniczych – jeżeli czynności prawne dokonywane przez pełnomocnika obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość nie przekracza 5. 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania przedsiębiorstwa do świadczenia o wartości nie wyższej niż 5. 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); 2. Pełnomocnik uprawniony jest do dokonywania łącznie: - z dyrektorem przedsiębiorstwa w przypadku nieobecności zastępcy dyrektora i głównej księgowej, - z główną księgową w przypadku nieobecności dyrektora przedsiębiorstwa i zastępcy dyrektora, - z zastępcą dyrektora w przypadku nieobecności dyrektora przedsiębiorstwa i głównej księgowej, sądowych i pozasądowych czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa, w tym czynności obejmujących rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań – jeżeli czynności prawne dokonywane przez pełnomocnika obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość przekracza 5. 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania przedsiębiorstwa do świadczenia o wartości powyżej 5. 000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych). Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 21. 07. 2023 r. Do odwołania.

 • Od 13 grudnia 2022 r.

  Działając na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. O przedsiębiorstwach państwowych (t. J. Dz. U. Z 2021 r. , poz. 1317) dyrektor ppo przedsiębiorstwa państwowego w strzelcach opolskich ustanawia pełnomocnikiem ww. Przedsiębiorstwa panią laurę reczek – kierownika działu sprzedaży i handlu. Pełnomocnictwo obejmuje prawo do: 1) podejmowania w imieniu przedsiębiorstwa czynności prawnych i faktycznych związanych z ubieganiem się przez przedsiębiorstwo o zamówienia publiczne, tj. : - sporządzania, podpisywania i składania ofert i wniosków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; - składania oświadczeń, dokumentów oraz innych materiałów wymaganych przez zamawiającego oraz poświadczania ich za zgodność z oryginałem; - bieżącej komunikacji z zamawiającym, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez platformy zakupowe wykorzystywane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego; - podejmowania wszelkich pozostałych czynności faktycznych i prawnych w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego niezbędnych do uczestnictwa przedsiębiorstwa w procedurze i uzyskania zamówienia; Samodzielnie – jeżeli podejmowana czynność spowoduje powstanie zobowiązania przedsiębiorstwa do świadczenia o wartości nie wyższej niż 5. 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); Łącznie z dyrektorem przedsiębiorstwa lub łącznie z drugim pełnomocnikiem przedsiębiorstwa – jeżeli podejmowana czynność spowoduje powstanie zobowiązania przedsiębiorstwa do świadczenia o wartości powyżej 5. 000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych); 2) samodzielnego zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa – jeżeli czynności prawne dokonywane przez pełnomocnika obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość nie przekracza 5. 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania przedsiębiorstwa do świadczenia o wartości nie wyższej niż 5. 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 3) samodzielnego podpisywania protokołów niezgodności wyrobu ( formularz nr f-73), jeżeli podejmowana czynność spowoduje powstanie zobowiązania przedsiębiorstwa do świadczenia o wartości nie wyższej niż 5. 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 01. 02. 2023r. Do odwołania oraz uchyla poprzednie udzielone pełnomocnictwo z dnia 16. 11. 2022r. , podlegające ujawnieniu w krajowym rejestrze sądowym.

 • Od 8 grudnia 2023 r.

  Działając na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. O przedsiębiorstwach państwowych (t. J. Dz. U. Z 2023 r. , poz. 437) dyrektor ppo przedsiębiorstwa państwowego w strzelcach opolskich ustanawia pełnomocnikiem ww. Przedsiębiorstwa panią kamilę kołodziej – zastępcę dyrektora. Pełnomocnik uprawniony jest do dokonywania łącznie: - z główną księgową w przypadku nieobecności dyrektora przedsiębiorstwa; - lub z zastępcą głównej księgowej w przypadku nieobecności dyrektora przedsiębiorstwa i głównej księgowej; Sądowych i pozasądowych czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa, w tym czynności obejmujących rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań – jeżeli czynności prawne dokonywane przez pełnomocnika obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość przekracza 5. 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania przedsiębiorstwa do świadczenia o wartości powyżej 5. 000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych). Pełnomocnictwo nie uprawnia do podpisywania i zatwierdzania dokumentów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych. Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 04. 12. 2023 r. Do odwołania.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ założycielski

organ_zalozycielski

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

3,1 mln zł

2021 r.

2,6 mln zł

2020 r.

2,4 mln zł

2019 r.

2,5 mln zł

2018 r.

8 mln zł

2017 r.

1,9 mln zł

2016 r.

1,7 mln zł

2015 r.

2,7 mln zł

2014 r.

4,4 mln zł

2013 r.

1,1 mln zł

2012 r.

2,6 mln zł

2004 r.

12 tys. zł

2004
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tys. zł 2,6 mln zł 1,1 mln zł 4,4 mln zł 2,7 mln zł 1,7 mln zł 1,9 mln zł 8 mln zł 2,5 mln zł 2,4 mln zł 2,6 mln zł 3,1 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.PPO.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT@PPO.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR PRZEDSIĘBIORSTW PA ŃSTWOWYCH NSPP 204 CENTR.120 SĄD REJONOWY W OPOLU,WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016