Nazwa pełna

"CAPITAL INVESTMENT-SYSTEMY OPOMIAROWANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000261544

NIP

7251927169

REGON

100226110

Data rejestracji

3 sierpnia 2006 r.

Data ostatniej zmiany

12 grudnia 2018 r.

Adres siedziby

Adama Mickiewicza 37 / 58, 01-625 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

3.3 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu I dodatkowego wyposażenia hydraulicznego I grzejnego

Przedmiot pozostałej działalności
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu I wyposażenia

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Produkcja instrumentów I przyrządów pomiarowych, kontrolnych I nawigacyjnych

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Wytwarzanie I zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę I powietrze do układów klimatyzacyjnych

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Naprawa I konserwacja urządzeń elektronicznych I optycznych

 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego,do składania za spółkę oświadczeń woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych do kwoty 10. 000,00 zł uprawnionym jest każdy członek zarządu samodzielnie,w innych przypadkach wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego -reprezentacja jednoosobowa.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 31 grudnia 2010 r.

  973 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 486.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

HTTP://WWW.CAPITALINVESTMENT.COM.PL/

Adres e-mail

OFFICE@CAPITALINVESTMENT.COM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006