Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 15, obowiązujące od 28 września 2021 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA PRO - PRAWO DO ŻYCIA

KRS

0000233080

NIP

1231051050

REGON

010083573

Adres siedziby

Józefa Ignacego Kraszewskiego 27 / 22, 05-800 Pruszków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

25 kwietnia 2005 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawnieni są członkowie zarządu, każdy jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Cel działania

Celami fundacji są: 1) wspomaganie działań mających na celu ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, zdrową i udaną prokreację, przeciwdziałanie zapaści demograficznej; 2) umacnianie pozycji rodziny jako fundamentu relacji społecznych; 3) wspieranie instytucji małżeństwa jako drogi do szczęścia; 4) budowanie świadomości społecznej sprzyjającej świadomemu rodzicielstwu; 5) wspieranie postaw rodzicielskich poprzez działania na polu wychowania, kultury, nauki; 6) budowa systemu edukacyjnego, którego celem jest wychowanie do wolności i służby innym ludziom.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

8,5 tys. zł

Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 3296 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY