Nazwa pełna

PBI INFRASTRUKTURA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000001731

NIP

8161465524

REGON

690587901

Adres siedziby

Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

26 lutego 2001 r.

Kapitał zakładowy

7,7 mln zł

Kapitał wpłacony

7,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest: 1) prezes zarządu - jednoosobowo, 2) każdy wiceprezes zarządu - jednoosobowo, 3) dwóch członków zarządu działających łącznie, 4) członek zarządu działający łącznie z prokurentem, 5) prokurent, 6) dwóch prokurentów działających łącznie w przypadku udzielenia prokury łącznej

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

3,3 mln zł

2022 r.

5,2 mln zł

2021 r.

1,1 mln zł

2016 r.

18,6 tys. zł

2011 r.

14,9 tys. zł

2005 r.

3,6 tys. zł

2004 r.

128,8 tys. zł

2004
2005
2011
2016
2021
2022
2023
128,8 tys. zł 3,6 tys. zł 14,9 tys. zł 18,6 tys. zł 1,1 mln zł 5,2 mln zł 3,3 mln zł
Inne dane

Adres www

GRUPAPBI.EU

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1967 SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W RZESZOWIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015