Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO POSZUKIWAŃ I EKSPLOATACJI ZŁÓŻ ROPY I GAZU "PETROBALTIC"

Nazwa pełna

LOTOS PETROBALTIC SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000171101

NIP

5830003042

REGON

002881387

Adres siedziby

Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

8 września 2003 r.

Kapitał zakładowy

111,2 mln zł

Kapitał docelowy

102,4 mln zł

Kapitał wpłacony

111,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

O ile został powołany jeden członek zarządu jest on samodzielnie uprawniony do składania oświadczeń w imieniu spółki. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

0,01 %

Decyzje UOKiK

4 lutego 2013 r.

DKK-25/2013

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2010 r.

6 tys. zł

2008 r.

2,8 tys. zł

2006 r.

9,7 tys. zł

2006
2008
2010
9,7 tys. zł 2,8 tys. zł 6 tys. zł
Inne dane

Adres www

HTTP://WWW.LOTOS.PL/163/GRUPA_KAPITALOWA/NASZE_SPOLKI/LOTOS_PETROBAL TIC

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003