Nazwa pełna

FORTETTA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000141788

NIP

5272334410

REGON

017239417

Adres siedziby

Olecka 23, 04-980 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

12 grudnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

1,2 mln zł

Kapitał wpłacony

1,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu łącznie, członek zarządu łącznie z prokurentem, dwóch prokurentów łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres www

FORTETTA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 63371 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002