Nazwa pełna

TAURON NOWE TECHNOLOGIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000141756

NIP

8991076556

REGON

930810615

Adres siedziby

Plac Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

3 grudnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

9,5 mln zł

Kapitał wpłacony

9,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeśli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 44 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2006 r.

210 zł

2005 r.

210 zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6094 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAW-FABRYCZNA, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1996