Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 30, obowiązujące od 5 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO INVEST WAWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000124758

NIP

6792652482

REGON

357232225

Data rejestracji

29 lipca 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Wapienna 2, 30-544 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.5 mln zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Eksploatacja budynków mieszkalnych na zasadach najmu

 • Nabywanie budynków mieszkalnych

 • Wynajem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach spółki

 • Sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych

 • Budowanie domów mieszkalnych

 • Przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu

 • Prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, polegającej na sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym

 • Prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, polegającej na budowaniu domów wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli

 • Prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, polegającej na budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego

 • Prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, polegającej na prowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością spółki

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo członek zarządu łącznie z ustanowionym prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 29 lipca 2002 r.

  3 000 udziałów na łączną kwotę 1 500 000 zł

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 9745 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001