Nazwa pełna

WPD PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0001106865

NIP

7011206453

REGON

528691024

Adres siedziby

Żwirki I Wigury 101, 02-089 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

23 maja 2024 r.

Kapitał zakładowy

123,8 tys. zł

Kapitał wpłacony

123,8 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

145,8 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych spółki uprawniony jest: w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie; W przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarzadu działający łącznie z prokurentem.

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2024