Poprzednio

UNISTOR

Nazwa pełna

"SKYNET CUSTOMS BROKERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000090213

NIP

9510058374

REGON

010979329

Adres siedziby

Mineralna 15A, 02-274 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 lutego 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

129,4 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • WOBEC: (I) BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI ORAZ (II) NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU, W REJESTRZE ZOSTAŁY UJAWNIONE DANE OSÓB FIZYCZNYCH ZAJMUJĄCYCH WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (TJ. DANE CZŁONKÓW JEJ ZARZĄDU).

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

17,9 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 43126 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001