Nazwa pełna

JEDNOSTKA STRZELECKA 2210

KRS

0000831283

NIP

6871961272

REGON

36355641400000

Adres siedziby

Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 A, 38-500 Sanok, Polska

Forma prawna

NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Data rejestracji

27 lutego 2020 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Komendant jednostki strzeleckiej reprezentuje jednostkę strzelecką na zewnątrz oraz działa w imieniu jednostki w sprawach wymagających zaciągania zobowiazań majątkowych za zgodą większości kadry

Cel działania

1. Podstawowymi celami jednostki strzeleckiej jest: w dziedzinie militarnej 1. 1. Szkolenia młodzieży i dorosłych na wypadek sytuacji kryzysowych oraz na czas wojny 1. 2. Szkolenia społeczeństwa w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa 1. 3. Rozwijania pasji kolekcjonowania broni przez strzelców jednostki strzeleckiej 1. 4. Profilaktyki związanej z bezpieczeństwem 1. 5. Wspieranie obronności państwa i współdziałanie oraz działanie na rzecz sił zbrojnych rzeczypospolitej Polskiej 2. Podstawowymi celami stowarzyszenia w dziedzinie społecznej jest: 2. 1. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie młodzieży oraz dorosłych 2. 2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2. 3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 2. 4. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2. 5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2. 6. Rozwijanie turystyki i krajoznawstwa 2. 7. Promocji rzeczypospolitej Polskiej za granicą 2. 8. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie dodatkowym: 2. 9. Działania na rzecz rzeczypospolitej nie ujęte we wczśeniejszym pkt.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

554 zł

Inne dane

Adres e-mail

JEDNOSTKA2210@GMAIL.COM