Nazwa pełna

JEDNOSTKA STRZELECKA 2210

Forma prawna

NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS

0000831283

Data rejestracji

27 lutego 2020 r.

Adres siedziby

Kościuszki 106, 38-500 Sanok, Polska

Cel działania

1. Podstawowymi celami jednostki strzeleckiej jest: w dziedzinie militarnej 1. 1. Szkolenia młodzieży i dorosłych na wypadek sytuacji kryzysowych oraz na czas wojny 1. 2. Szkolenia społeczeństwa w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa 1. 3. Rozwijania pasji kolekcjonowania broni przez strzelców jednostki strzeleckiej 1. 4. Profilaktyki związanej z bezpieczeństwem 1. 5. Wspieranie obronności państwa i współdziałanie oraz działanie na rzecz sił zbrojnych rzeczypospolitej Polskiej 2. Podstawowymi celami stowarzyszenia w dziedzinie społecznej jest: 2. 1. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie młodzieży oraz dorosłych 2. 2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2. 3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 2. 4. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2. 5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2. 6. Rozwijanie turystyki i krajoznawstwa 2. 7. Promocji rzeczypospolitej Polskiej za granicą 2. 8. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie dodatkowym: 2. 9. Działania na rzecz rzeczypospolitej nie ujęte we wczśeniejszym pkt.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Komendant jednostki strzeleckiej reprezentuje jednostkę strzelecką na zewnątrz oraz działa w imieniu jednostki w sprawach wymagających zaciągania zobowiazań majątkowych za zgodą większości kadry

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

JEDNOSTKA2210@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY