Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 21.09.2020

    Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
  • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

Wartość udziałów objętych za aport
  • 135 000 000,00 ZŁ