Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 24.06.2019

    Od 24. 08. 2017 do 31. 12. 2018

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 24. 08. 2017 do 31. 12. 2018

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 24. 08. 2017 do 31. 12. 2018

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
  • Od 24. 08. 2017 do 31. 12. 2018