Nazwa pełna

EWINNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000692778

NIP

5862321957

REGON

368141505

Data rejestracji

31 sierpnia 2017 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

14,5 mln zł

Status podatnika VAT

Zwolniony

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

381,2 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU AKCJONARIUSZA, UDZIAŁOWCA JEDYNEGO UDZIAŁOWCA SPÓŁKI JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W MYŚL ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A) TIRET PIĄTY USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest: 1) dwóch członków zarządu działających łącznie 2) członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018