Nazwa pełna

EWINNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000692778

NIP

5862321957

REGON

368141505

Data rejestracji

31 sierpnia 2017 r.

Data ostatniej zmiany

9 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z grami losowymi I zakładami wzajemnymi

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna gazet I artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

  • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

  • Reklama

  • Wynajem I dzierżawa

  • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji, składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest: 1) dwóch członków zarządu działających łącznie 2) członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018