Nazwa pełna

PBI BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000656641

NIP

8641953933

REGON

366248653

Adres siedziby

Błonie 8, 27-600 Sandomierz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 stycznia 2017 r.

Kapitał zakładowy

3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Z zastrzeżeniem § 17 ust. 6 d umowy, który mówi o tym że prezes zarządu pełni funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy, w szczególności zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami spółki, w przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku powołania zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest, obok prezesa zarządu, także dwóch prokurentów działających łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

124,5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017