Przychody ogółem

Przychody netto ze sprzedaży

Przychody - ze sprzedaży produktów

Przychody - ze sprzedaży towarów i materiałów

Przychody - od jednostek powiązanych

Pozostałe przychody operacyjne - Inne

Przychody finansowe - Odsetki

Przychody finansowe - Zysk z rozchodu aktywów finansowych

Przychody finansowe - Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Pozostałe przychody operacyjne - Zysk z rochodu niefinansowych aktywów trwałych

Przychody finansowe - Inne

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe