Nazwa pełna

VRSP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000592349

NIP

6572920905

REGON

363159140

Adres siedziby

Al. Ix Wieków Kielc 6 / 4, 25-516 Kielce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

16 grudnia 2015 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

133 tys. zł

Kapitał wpłacony

133 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, a w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu samodzielnie.

Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

9,9 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

13,9 mln zł

9,9 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.VRSP.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016