Nazwa pełna

MEGAWATT BALTICA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000571664

NIP

5272511208

REGON

140568427

Adres siedziby

Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

31 sierpnia 2015 r.

Kapitał zakładowy

54,4 mln zł

Kapitał wpłacony

54,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i występowania w imieniu spółki wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2017 r.

40,4 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015