Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 15 stycznia 2024 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 IM. DZIECI ZJEDNOCZONEJ EUROPY W GDAŃSKU "EUROPEJCZYK"

KRS

0000547498

NIP

9571077472

REGON

360989897

Adres siedziby

Srebrniki 10, 80-282 Gdańsk, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 marca 2015 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składa prezes zarządu ze skarbnikiem stowarzyszenia albo prezes lub skarbnik stowarzyszenia łącznie z innym członkiem zarządu albo pełnomocnikiem powołanym przez te osoby.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Cel działania

Podejmowanie działań i podejmowanie inicjatyw na rzecz edukacji, oświaty i wychowania. Wspieranie szkoły w działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między instytucjami oświatowymi, w tym ze szkołami zagranicznymi. Podejmowanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi stwarzającymi możliwości prowadzenia nowatorskich form edukacji. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Wspomaganie organizacji regularnych zajęć pozaszkolnych i kół zainteresowań. Podejmowanie działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych. Wspieranie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Poprawa stanu infrastruktury sp 27. Promowanie kreatywnych nauczycieli. Wspomagania szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Upowszechnianie ekologii, ochrony środowiska, dziedzictwa przyrodniczego.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]