Nazwa pełna

DOT2DOT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000526723

NIP

5272722129

REGON

147474451

Adres siedziby

Stefana Batorego 130, 62-080 Batorowo, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

10 października 2014 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

20,4 mln zł

Kapitał wpłacony

20,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego uprawnieni są łącznie dwaj, członkowie zarządu, w tym prezes zarządu lub wiceprezes zarządu bądź członek zarządu z prokurentem

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – WICEPREZES ZARZĄDU

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

20,5 mln zł

2017 r.

286,6 tys. zł

2016 r.

94,5 tys. zł

2016
2017
2020
94,5 tys. zł 286,6 tys. zł 20,5 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

50,4 mln zł

20,3 mln zł

Inne dane

Adres www

DOT2DOT.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015