Nazwa pełna

"AMBRA" SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000041726

NIP

9180000755

REGON

006054698

Data rejestracji

6 września 2001 r.

Adres siedziby

Puławska 336, 02-819 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

25 mln zł

Kapitał wpłacony

25 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Sprawozdanie za okres 1 lipca 2018 r. — 30 czerwca 2019 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
  • Od 12 grudnia 2016 r.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 13 stycznia 2010 r.

    ŁĄCZNA, WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 7 sierpnia 2012 r.

    ŁĄCZNA, WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

  • Od 26 listopada 2013 r.

    ŁĄCZNA, WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 649 SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

RZECZYPOSPOLITA, GAZETA WYBORCZA LUB PARKIET

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2001