Nazwa pełna

"AMBRA" SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000041726

NIP

9180000755

REGON

006054698

Data rejestracji

6 września 2001 r.

Data ostatniej zmiany

5 listopada 2018 r.

Adres siedziby

Puławska 336, 02-819 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

25.2 mln zł

Kapitał wpłacony

25.2 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Produkcja win gronowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja cydru I pozostałych win owocowych

  • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

  • Produkcja napojów bezalkoholowych; Produkcja wód mineralnych I pozostałych wód butelkowanych

  • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

  • Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

  • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych I bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

  • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 649 SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

RZECZYPOSPOLITA, GAZETA WYBORCZA LUB PARKIET

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2001