Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 54, obowiązujące od 10 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

MC COMP SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000041061

NIP

5272123475

REGON

013011367

Data rejestracji

10 września 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2.4 mln zł

Kapitał docelowy

4 mln zł

Kapitał wpłacony

2.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

  • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  • Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  • Wykonywanie instalacji elektrycznych

  • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

  • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

  • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz spółki oraz rozporządzenia w imieniu i na rzecz spółki prawem o wartości do 30. 000 złotych upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz spółki oraz rozporządzenia w imieniu i na rzecz spółki prawem o wartości powyżej 30. 000 złotych upoważnieni są dwaj członkowie działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 53301 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZ. GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1998