Poprzednio

PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ

Nazwa pełna

PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000004093

NIP

5262524787

REGON

017257036

Adres siedziby

Piękna 17, 00-549 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 kwietnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Kapitał wpłacony

500 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu spółki składa: 1) dwóch członków zarządu łącznie 2) jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres www

WWW.ORANGE.PL/PTE

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001