Poprzednio

INNOVATION NEST

Nazwa pełna

INNOVATION NEST GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

KRS

0000405236

NIP

6762452005

REGON

122462370

Adres siedziby

Ludwinowska 7 / 8, 30-331 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

14 grudnia 2011 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Czas, na jaki została utworzona organizacja

DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Kapitał zakładowy

2,6 mln zł

Kapitał wpłacony

2,6 mln zł

Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprzentuje komplementariusz. Komplementariusz ma prawo do reprzentowania spółki, w tym do dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych. Komplementariusz może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu spółki, jak również może reprezentować jenocześnie obie strony, z zastrzeżeniem przewidzianych w statucie i umowie wsparcia kompetencji organów spółki. Komplementariusza w przypadku zarządu jednoosobowego reprezentuje jedyny członek zarządu jednoosobowo. W przypadku zarządu dwu lub więcej osobowego komplementariusza reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW. INNOVATIONNEST.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011