Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 16 sierpnia 2021 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "GRUPA KĘTY DZIECIOM PODBESKIDZIA"

KRS

0000394627

NIP

5472138636

REGON

242724242

Adres siedziby

Warszawska 153, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko- Biała, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

26 sierpnia 2011 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji, wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu fundacji przy zarządzie wieloosobowym. Jeżeli zarząd fundacji jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest samodzielnie prezes zarządu fundacji.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

A) pomoc wychowankom oraz byłym wychowankom placówek opiekuńczych"Domów dziecka", rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej orazwyrównywanie szans tych wychowanków, rodzin i osób; B) pomocwychowankom oraz byłym wychowankom placówek opiekuńczych "Domówdziecka" w znalezieniu i odbywaniu praktyk zawodowych oraz pracy współkach wchodzących w skład grupy kapitałowej grupy kęty s. A. Lub w innychfirmach w regionie; Pomoc w usamodzielnieniu się i starcie w dorosłe życie, c)propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i upowszechnianie rodzinnychform opieki zastępczej nad dzieckiem znajdującym się w placówce opiekuńczej"Domu dziecka" d) pomoc, domom dziecka, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dzieckarealizującym ideę rodzicielstwa zastępczego, e) pomoc społeczna dzieciom irodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, f) tworzenie nowejjakości życia społecznego w regionie, w tym budowanie relacji międzyludzkich ipobudzania wrażliwości na innych w zakresie wymienionym w punktach a-e, g)ułatwienie podopiecznym fundacji uczestnictwa w lokalnych wydarzeniachkulturalnych i sportowych h) prowadzenie działalności dobroczynnej, w tym pomoc społeczna, wobec pracowników spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej grupy kęty s. A. Oraz ich rodzin i dzieci; I) współpraca zinstytucjami (m. In. Fundacjami, stowarzyszeniami), które realizują podobne celestatutowe oraz pomoc tym instytucjom 2. Cele, o których mowa w ust. 1 pkt. A -g. Fundacja realizuje na terytorium powiatów bielskiego, oświęcimskiego,cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. 3. W szczególnie uzasadnionychprzypadkach fundacja może prowadzić działalność również na terytoriuminnych powiatów, niż określone w ust. 2, pod warunkiem udzielania pomocyosobom fizycznym współpracującym ze spółkami grupy kapitałowej grupa kętys. A. I przy zachowaniu celów, o których mowa w ust. 1 pkt a-h.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane