Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 7 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU PRADZIAD

KRS

0000036957

NIP

7551734463

REGON

531627328

Adres siedziby

Klasztorna 4, 48-200 Prudnik, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

22 sierpnia 2001 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch spośród n/w osób: 1) prezes i wiceprezesi 2) prezes lub jeden z wiceprezesów oraz sekretarz lub skarbnik z tym, że sekretarz może upoważnić pisemnie kierownika biura euroregionu do składania podpisów w jego imieniu, skarbnik może upoważnić pisemnie głównego księgowego stowarzyszenia do składania podpisów w jego imieniu. 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa a w sprawach bieżących dotyczących działalności biura euroregionu jego kierownika.

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: 1. Wszechstronna działalność na rzecz rozwoju polsko-czeskich terenów przygranicznych przede wszystkim w dziedzinach: 1) planowania gospodarki przestrzennej; 2) ochrony środowiska naturalnego; 3) rozwoju gospodarczego, handlu i usług; 4) turystyki, sportu i rekreacji; 5) transportu i łączności, w tym rozwoju przejść granicznych i modernizacji dróg; 6) oświaty, nauki, kultury, sztuki i ochrony zdrowia; 7) kontaktów międzyludzkich i wymiany młodzieży; 8) zapobiegania przestępczości; 9) wzajemnej pomocy na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych; 10) odnowy wsi i rolnictwa; 11) innych dziedzin wspólnego zainteresowania. 2. Wspieranie działań zmierzających do integracji europejskiej 3. Inicjowanie powstawania i wspieranie działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych o celach zbieżnych z celami stowarzyszenia i podnoszenie ich zdolności do absorbcji środków pomocowych 4. Promocja euroregionu pradziad ( w tym m. In. Samorządów lokalnych, organizacji i firm z jego terenu) 5. Udział w strukturach opiniujących projekty i zarządzających programami w ramach pomocy finansowej unii europejskiej

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ REJ. ST. 528/15/2000 SĄD OKRĘGOWY W OPOLU WYDZIAŁ I CYWILNY SEKCJA REJESTROWA