Dane aktualne

Nazwa pełna

BARISTA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

20 października 2010 r.

KRS

0000368581

NIP

5262847792

REGON

140079792

Kapitał zakładowy

4.5 mln zł

Kapitał wpłacony

4.5 mln zł

Adres siedziby

Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

Przedmiot pozostałej działalności
  • Przygotowywanie I podawanie napojów

  • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

  • Przygotowywanie I dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów I wyrobów tytoniowych

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Wytwarzanie gotowych posiłków I dań.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010

Ta organizacja ma jeszcze 9 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »