Nazwa pełna

BARISTA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000368581

NIP

5262847792

REGON

140079792

Adres siedziby

Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

20 października 2010 r.

Kapitał zakładowy

4,5 mln zł

Kapitał wpłacony

4,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

3,6 mln zł

2021 r.

4,2 mln zł

2020 r.

1,2 mln zł

2014 r.

6,8 tys. zł

2014
2020
2021
2022
6,8 tys. zł 1,2 mln zł 4,2 mln zł 3,6 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.HRC.HOME.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010