Nazwa pełna

POLSKA FUNDACJA BADAŃ NAD ZARZĄDZANIEM

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000035488

NIP

5260201784

REGON

006230787

Data rejestracji

20 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

Panieńska 9 / 1, 03-704 Warszawa, Polska

Cel działania

1) wspieranie procesu prywatyzacji oraz przekształceń własnościowych w tym prywatyzacji w Polsce poprzez pomoc materiałową, techniczną , organizacyjną i finansową na rzecz instytucji realizujących proces prywatyzacji i przekształceń własnościowych , a w tym naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji państwowej. 2) wspieranie tworzenia i stałego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce przez pomoc dla instytucji rozwijających rynek kapitałowy w Polsce w zakresie organizowania dla ich potrzeb działalności informacyjnej , organizowania finansowania konferencji i seminariów oraz pomoc materiałową i finansową 3)wspieranie działań zmierzających w kierunku promocji swobodnego przepływu kapitału, towarów i usług przez działalność informacyjną, publikacje, organizowanie i finansowanie międzynarodowych spotkań i seminariów dotyczących procesów przemian własnościowych w gospodarce , prowadzenie badań i studiów nad problematyką prywatyzacji i swobodnego przepływu kapitału i usług w celu przekazania wyników tych badań naczelnym organom państwa rzeczypospolitej Polskiej, a także współpraca w tym zakresie z organizacjami międzynarodowymi 4) upowszechnianie wiedzy o mechanizmach gospodarki rynkowej w szerokich kręgach społeczeństwa dla popularyzacji procesów prywatyzacyjnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji - w przypadku zarządu wieloosobowego, upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 400 SĄD REJESTROWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002