Nazwa pełna

KOMEX SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000321389

NIP

5262643581

REGON

015228059

Data rejestracji

14 stycznia 2009 r.

Data ostatniej zmiany

1 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Bysławska 82, 04-993 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2.8 mln zł

Kapitał wpłacony

2.8 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

  • Sprzedaż hurtowa odzieży I obuwia

  • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna gier I zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

  • Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do podpisywania I składania oświadczeń woli w imieniu spółki w przypadku zarządu wieloosobowego uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE