Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 20 stycznia 2023 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NAKŁA

KRS

0000309119

NIP

9910429874

REGON

160216279

Adres siedziby

Raszowska 2, Nakło, 46-050 Tarnów Opolski, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

16 lipca 2008 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia upoważniony jest przewodniczący zarządu lub przynajmniej dwóch innych członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

1. Wspieranie rozwoju miejscowości nakło, 2. Promowanie nakła, gminy tarnów opolski oraz regionu opolskiego i jego mieszkańców, 3. Wspieranie działań na rzecz rozwoju odnowy wsi, 4. Pomoc społeczna, 5. Działalność charytatywna, 6. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, 7. Działalność na rzecz mniejszości narodowych, 8. Ochrona i promocja zdrowia, 9. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 10. Działania w zakresie zwalczania bezrobocia, 11. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bez pracy i zagrożnonych zwolnieniem, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 12. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet, 13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, 14. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 15. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 16. Działalność badawcza, 17. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 18. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 19. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 20. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 21. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, 22. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 23. Działania na rzecz integracji europejskiej, 24. Promocja i organizacja wolontariatu, 25. Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe, 26. Promowanie technik komputerowych, działania na rzecz rozwoju internetu, 27. Wspieranie rozwoju kulturowego i oświatowego, 28. Rozwój infrastruktury rolniczej i wiejskiej, 29. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 30. Ochrona zabytków - dziedzictwa kulturowego wsi, 31. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór