Nazwa pełna

KOŁOBRZESKA IZBA GOSPODARCZA

KRS

0000023368

NIP

6711572917

REGON

330028164

Adres siedziby

Narutowicza 18B, 78-100 Kołobrzeg, Polska

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

Data rejestracji

27 czerwca 2001 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Izbę reprezentuje na zewnątrz prezes izby lub wiceprezes albo upoważnieni przez prezesa członkowie zarządu. Oświadczenie woli w imieniu izby w sprawach majątkowych - składają łącznie prezes izby i skarbnik. W przypadku nieobecności prezesa w jego miejsce oświadczenie woli składa wiceprezes, a w przypadku braku skarbnika - prezes i woceprezes izby. W innych sprawach oświadczenia składają prezes izby lub inny upoważniony członek zarządu.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Cel działania

1. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków izby. 2. Udzielanie członkom izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. 3. Tworzenie korzystnych warunków działalności gospodarczej poprzez współdziałanie z organami administracji państwowej oraz organami samorządu. 4. Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków izby z zagranicą. 5. Popularyzowanie dobrych obyczajów kupieckich. 6. Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowo-turystycznej, oświatowo-wychowawczej i towarzyskiej służącej integracji członków izby. 7. Opracowywanie, opiniowanie i zgłaszanie odpowiednim organom państwowym i samorządowym projektów aktów prawnych, a także uczestniczenie w procesie legislacyjnym poprzez delegowanie swoich przedstawicieli do organów powołanych do tworzenia prawa. 8. Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu oraz występowanie z własnym inicjatywami gospodarczymi. 9. Wspieranie i promowanie wybitnych osiągnieć w zakresie edukacji a w szczególności wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. 10. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. 11. Działalność charytatywna. 12. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 14. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości. 15. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 16. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 17. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 18. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH 5 SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY W KOSZALINIE