Poprzednio

FUNDACJA GALICJA JEWISH HERITAGE INSTITUTE

Aktywa ogółem

Pasywa ogółem

Przychody ogółem

Koszty ogółem

Zysk z działalności statutowej

Zysk ze sprzedaży

Zysk z działalności gospodarczej

Zysk z działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto