Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 29 sierpnia 2014 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WOLNEGO HANDLU

KRS

0000143026

REGON

356363698

Adres siedziby

Lotnicza 10, 31-462 Kraków, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 stycznia 2003 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes samodzielnie lub wiceprezes łącznie z innym członkiem zarządu

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Cel działania

1. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 2. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 3. Nauki, edukacji, oświaty i energetycznej 4. Ekologii w zakresie gospodarki energetycznej 5. Działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych 6. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji 7. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 8. Promocji i organizacji wolontariatu 9. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 10. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 11. Promocji rezcypospolitej Polskiej za granicą 12. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 13. Porządku i bezpieczeństwa publicznego 14. Działalności charytatywnej 15. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych, ww. Zakresie w punktach 1-14.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.AFFTA.ORG.PL

Adres e-mail

[email protected]

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1835 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE, WYDZIAŁ I CYWILNY