Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

378

Liczba organizacji

159,6 mln zł

Kapitalizacja

5,7 lat

Średni wiek organizacji

16,8 %

Udział kobiet w zarządach

39.00.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • odkażanie gleby i wód gruntowych w miejscu zanieczyszczenia lub poza nim, przy zastosowaniu metod mechanicznych, chemicznych lub biologicznych,
  • odkażanie zakładów i terenów przemysłowych, włączając zakłady i tereny elektrowni jądrowych,
  • odkażanie i czyszczenie wód powierzchniowych z zanieczyszczeń powstałych w wyniku gromadzenia się substancji szkodliwych lub przez zastosowanie środków chemicznych,
  • usuwanie wycieku oleju lub pozostałych zanieczyszczeń na lądzie i na wodzie,
  • usuwanie azbestu, farb ołowiowych i pozostałych surowców toksycznych,
  •  pozostałe specjalistyczne działalności związane z kontrolą zanieczyszczeń.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • oczyszczania wody w celu jej dostawy, sklasyfikowanego w 36.00.Z,
  •  przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanych w 38.21.Z,
  • przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanych w 38.22.Z,
  • zamiatania i polewania ulic itp., sklasyfikowanych w 81.29.Z.
]]>