Dostawa wody
Gospodarowanie ściekami i odpadami

3 703

Liczba organizacji

35 mld zł

Kapitalizacja

8,9 lat

Średni wiek organizacji

18,1 %

Udział kobiet w zarządach

Sekcja ta obejmuje:

  • gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz usuwanie) różnymi formami odpadów, takimi jak stałe i niestałe odpady przemysłowe czy pochodzące z gospodarstw domowych, działalność składowisk odpadów.

Produkt końcowy gospodarowania odpadami i ściekami może być przeznaczony do składowania albo stać się produktem wejściowym dla innego procesu produkcyjnego.

  • działalność w zakresie dostawy wody, która często prowadzona jest w połączeniu z działalnością w zakresie oczyszczania ścieków przez tę samą jednostkę, ale może być prowadzona także przez odrębne jednostki.