Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

296

Liczba organizacji

10 mld zł

Kapitalizacja

11,7 lat

Średni wiek organizacji

20,2 %

Udział kobiet w zarządach

Podklasa ta obejmuje:

  • obsługę sieci kanalizacyjnych i systemów oczyszczania ścieków,
  • gromadzenie i transport ścieków przemysłowych lub pochodzących z gospodarstw domowych od jednego lub wielu użytkowników oraz wody deszczowej za pomocą sieci kanalizacyjnej, kolektorów, zbiorników oraz pozostałych środków transportu (wagonów-cystern itp.),
  • opróżnianie i czyszczenie zbiorników gnilnych, dołów ściekowych (kloacznych); utrzymanie toalet chemicznych,
  • oczyszczanie ścieków (włączając ścieki przemysłowe, pochodzące z gospodarstw domowych lub basenów kąpielowych itp.) w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentację itp.,
  • utrzymanie, czyszczenie systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • odkażania wód powierzchniowych i wód gruntowych w miejscu ich skażenia, sklasyfikowanego w 39.00.Z,
  • czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych w 43.22.Z.