Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

694

Liczba organizacji

19,1 mld zł

Kapitalizacja

12,7 lat

Średni wiek organizacji

14,4 %

Udział kobiet w zarządach

Podklasa ta obejmuje pobór, uzdatnianie i dystrybucję wody dla potrzeb domowych i przemysłowych; pobór wody z różnych źródeł, jak również dystrybucję różnymi środkami. Obejmuje również obsługę systemów irygacyjnych, z wyłączeniem wykorzystania ich do celów rolniczych.

 Podklasa ta obejmuje:

  • pobór wód z rzek, jezior, studni itp.,
  • gromadzenie wód deszczowych,
  • oczyszczanie wody w celu jej dostawy,
  • uzdatnianie wody dla celów przemysłowych i innych,
  • odsalanie wody morskiej lub wody gruntowej w celu produkcji wody, gdy traktowane jest jako działalność podstawowa,
  • dystrybucję wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu,
  • obsługę systemów irygacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wykorzystania systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanego w 01.61.Z,
  • oczyszczania ścieków w celu likwidacji zanieczyszczeń, sklasyfikowanego w 37.00.Z,
  • transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 49.50.B.