Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 7 grudnia 2022 r.

Nazwa pełna

ODDZIAŁ POWIATOWY ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KUTNIE

KRS

0000099711

REGON

473038938

Adres siedziby

Grunwaldzka 1, 99-300 Kutno, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

29 marca 2002 r.

Zarząd Oddziału Powiatowego Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Prezes zarządu reprezentuje oddział powiatowy i zarządza jego majątkiem. 2. Prezes zarządu podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu. Prezydium zarządu powiatowego może upoważnić prezesa do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań. 3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes może udzielać pełnomocnictw.

Zobacz jeszcze 48 wpisów historycznych
Cel działania

Celem związku jest: 1) działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, 2) rzecznictwo i reprezentowanie członków związku wobec organów administracji publicznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań statutowych, 3) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego zleconych przez organy administracji publicznej, 4) współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 5) działania na rzecz ochrony środowiska, 6) informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach zapobiegania im, 7) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji, 8) rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, 9) wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa, 10) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych, 11) rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej, 12) działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami, 13) promowanie inicjatyw i liderów lokalnych, 14) inicjowanie i promowanie dialogu społecznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 15) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 16) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa, 18) niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą.

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór