Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 20 września 2022 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

KRS

0000992026

NIP

1133072022

REGON

523153003

Adres siedziby

Biskupia 48C / 16, 04-216 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

19 września 2022 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku określenia liczby członków zarządu na jedną osobę, oświadczenia woli w imieniu fundacji składa samodzielnie prezes zarządu fundacji. Jeżeli zarząd fundacji jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu fundacji.

Cel działania

Upamiętnianie twórców przedsiębiorczości oraz współtwórców sukcesów gospodarczych w rzeczypospolitej Polskiej, promowanie zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności i równego traktowania, zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów, a także słusznych interesów przedsiębiorców, pogłębianie zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, a w uzasadnionych przypadkach również poza jej granicami, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego, współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi międzynarodowymi organami i organizacjami na rzecz ochrony praw przedsiębiorców oraz poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i równego traktowania, upowszechnianie rozwiązań proekologicznych, a także działań wspomagających rozwój infrastrukturalny, działań porządkujących sfery własnościowe, działań na rzecz integracji europejskiej, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości, rozwój postaw prospołecznych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwoju społeczeństwa cyfrowego, nauki, edukacji, ochrony zdrowia, oświaty, sportu, obronności i wychowania.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór